Konkurs „Kartka urodzinowa dla biblioteki”

Regulamin konkursu plastycznego „KARTKA URODZINOWA DLA BIBLIOTEKI”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie,
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz zwycięzców Konkursu, zwanych dalej Laureatami.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.

§ 2. Przedmiot i cel konkursu

1.Przedmiotem  Konkursu  jest  wyłonienie  na  zasadach  określonych  niniejszym  Regulaminem najciekawszych prac – kartek urodzinowych dla biblioteki.

2. Konkurs ma na celu upamiętnienie 75-lecia powstania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, promocję czytelnictwa oraz aktywizację społeczności lokalnej.

§ 3.  Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do czytelników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie oraz mieszkańców gminy Zalewo.

2. W Konkursie mogą brać udział dzieci powyżej 7 roku życia oraz dorośli.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, a także ich współmałżonkowie, wstępni oraz zstępni.

4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie osobiście albo przesłanie skanu (na adres poczty elektronicznej bpzalewo@wbp.olsztyn.pl) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

§ 4. Zasady konkursu

1. Konkurs trwa od 22.08.2023 r. do 30.09.2023 r.

2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie kartki i napisanie życzeń urodzinowych dla biblioteki z okazji 75-lecia powstania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie.

3. Kartka powinna być wykonana samodzielnie dowolną techniką plastyczną w formacie nie większym niż A5 (kartka formatu A4 złożona w połowie). Praca powinna zawierać kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe.

4. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.

5. Wszystkie prace dostarczone na konkurs będą po jego rozstrzygnięciu zaprezentowane na wystawie w holu biblioteki.

§ 5. Ocena prac i zasady wyłaniania laureatów konkursu

1. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
a) od 7 do 10 lat,
b) od 11 do 14 lat,
c) powyżej 15 roku życia.

2.Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 10.10.2023 r.

3. Komisja dokona wyboru Laureatów jednej najciekawszej pracy w każdej kategorii wiekowej oraz ewentualnych wyróżnień według własnego uznania, kierując się kryterium pomysłowości, oryginalności  i zgodności z tematyką konkursu.

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.10.2023 r. na stronie www.biblioteka-zalewo.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/BibliotekaZalewo

§ 6. Nagrody

1. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody.

2. Nagrodami w Konkursie są bony podarunkowe do sklepu Empik oraz gadżety biblioteki.

3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom najpóźniej do 31.10.2023 r.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie. 

§ 7. Klauzula informacyjna

Administratorem   danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna  w Zalewie  z  siedzibą  przy  ul.  Częstochowskiej 8,  14-230 Zalewo. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  i  będą  przetwarzane  zgodnie  z  zapisami  tegoż  rozporządzenia. 

1. Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla  potrzeb  rozstrzygnięcia konkursu.

2. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu „Pozdrowienia z wakacji” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych.

3. Pana(-ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp.

4. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

5. Każdy z uczestników konkursu ma prawo  żądać  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  przeniesienia,  usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia  sprzeciwu.

6. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7. Pana(-ni) dane nie będą podlegały profilowaniu.

8.  Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  uczestnika narusza  przepisy  RODO.  Powyższe  prawa  uczestnik  może  zrealizować  przy  pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail rafamasny@yahoo.com

Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu  plastycznego „Kartka urodzinowa dla biblioteki”

  Formularz zgłoszeniowy – konkurs plastyczny „Kartka urodzinowa dla biblioteki”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 
Adres zamieszkania 
Telefon kontaktowy 
Kategoria wiekowa (wstaw „x”):
□ od 7 do 10 lat            □ od 11 do 14 lat           □ powyżej 15 roku życia


Wyrażam zgodę
na przetwarzanie i udostępnianie moich/moich i mojego dziecka danych osobowych dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię, nazwisko –  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  10  maja  2018 r.  o  ochronie  danych  osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie. Administratorem danych jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie, a pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie konkursu w § 7.

                                          ……………………………………………………….…………………………….

(miejscowość, data i podpis pełnoletniego uczestnika/ rodzica/opiekuna prawnego)