Statut

Statut Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie.

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie zwana dalej Biblioteką funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna, będąca instytucją upowszechniania kultury, podporządkowaną Radzie Miejskiej w Zalewie.

§ 2.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.);
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. , Nr 13, poz. 123 z póź. Zm.);
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst : Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.);
4. Niniejszego statutu.

§ 3.

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Zalewo, zaś terenem działania miasto i gmina Zalewo.
2. W strukturę organizacyjną Biblioteki wchodzą jej Filie: Filia Biblioteki w Borecznie i Filia Biblioteki w Jerzwałdzie.

§4.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie może udzielać pomocy fachowej bibliotekom publicznym w sąsiednich gminach w zakresie i na zasadach ustalonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o bibliotekach.

§ 5.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz.

§ 6.

Pomocy fachowej Bibliotece udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Rozdział II.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.\

§ 8.

1. Do szczegółowego zakresu działania biblioteki należy:
1)    doskonalenie działania Biblioteki w celu objęcia zasięgiem oddziaływania wszystkich środowisk społeczno – zawodowych;
2)    gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
3)    gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego Gminy Zalewo;
4)    prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej oraz popularyzującej książkę i czytelnictwo;
5)    udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu , wypożyczanie do domu;
6)    prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży, ludzi niepełnosprawnych i starych;
7)    współdziałanie z instytucjami oświatowo – wychowawczymi, placówkami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zaspokajaniu potrzeb oświatowo-kulturalnych;

2. Biblioteka może podejmować inne niż określone w ust. 1 działania, jeżeli wynikają one z potrzeb wspólnoty samorządowej lub mają służyć realizacji założeń ogólnokrajowej polityki kulturalnej.

Rozdział III.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9.

Na czele biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 10.

Pełnienie funkcji Kierownika Biblioteki powierza oraz z funkcji tej odwołuje Burmistrz.

§ 11.

Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.

§ 12.

1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustala się w oparciu o przepisy obowiązujące w sieci bibliotek publicznych.

§ 13.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i czytelnię oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych – powoływane i znoszone w miarę istniejących potrzeb.

§ 14.

1, Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników ustala Kierownik Biblioteki.
2. Organizację wewnętrzną Biblioteki ustala Kierownik regulaminem organizacyjnym.

§ 15.

Kierownik Biblioteki przedstawia Burmistrzowi i Radzie Miejskiej na dany rok budżetowy plan rzeczowo-finansowy, obejmujący przychody i rozchody  oraz stan środków obrotowych oraz składa sprawozdania z jej działalności.

Rozdział IV.
FINANSOWANIE BIBLIOTEKI

§ 16.

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy Zalewo w formie rocznej dotacji.
3. Budżet Biblioteki może być wzbogacony środkami przekazywanymi przez fundację, a także w formie dotacji celowych i darowizn wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne oraz dochodami własnymi.

§ 17.

Biblioteka może w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje świadczenia oraz prowadzić działalność gospodarczą, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§ 18.

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany i zatwierdzeniu przez Kierownika biblioteki po pozytywnej akceptacji Burmistrza.

Rozdział V.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19.

Wszystkie zmiany statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

§ 20.

Statut podlega opublikowaniu w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§21.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Dodaj komentarz