Programy

„Promocja Czytelnictwa”

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie od kilku lat bierze udział w programie jako jego beneficjent. W roku 2014 otrzymaliśmy 3.730,00 zł. Całość kwoty wydatkowaliśmy na zakup nowości wydawniczych.

W poprzednich latach otrzymaliśmy kwoty:
rok 2004: 2.543,00 zł
rok 2005: 5.811,00 zł
rok 2006: 5.057,00 zł
rok 2007: 7.450,00 zł
rok 2008: 5.530,00 zł
rok 2009: 2.700,00 zł
rok 2010: 2.080,00 zł
rok 2011: 3.680,00 zł
rok 2012: 4.049,00 zł
rok 2013: 4.050,00 zł
rok 2014: 3.730,00 zł
rok 2015: 3.740,00 zł
rok 2016: 4.763,00 zł
rok 2017: 4.790,00 zł
rok 2018: 5.160,00 zł
rok 2019: 5.700,00 zł
rok 2020: 6.140,00 zł

„Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”
___________________________________________________________________


„Akademia Orange dla Bibliotek”

Akademia Orange dla Bibliotek to program realizowany przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie. Program ten to edukacja i popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie w ramach tego programu otrzymuje od 2010 dotację celową na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Internetu użytkownikom w bibliotece w Zalewie oraz w filii w Jerzwałdzie.
___________________________________________________________________


„Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu były dwa komplementarne działania:
– stworzenie i/lub modernizacja 200 punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP – Public Internet Access Point) głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców,
– rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury dostępowej w gminach objętych projektem przy wykorzystaniu już istniejących szkieletowych sieci szerokopasmowych.

Z programu tego Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie otrzymała w 2007 roku 3 zestawy, na które składały się dwa komputery z oprogramowaniem, router wi-fi oraz atramentowe urządzenie wielofunkcyjne. W bibliotece w Zalewie utworzono dwa dodatkowe stanowiska komputerowe dla czytelników, natomiast filie w Jerzwałdzie i Borecznie zostały po raz pierwszy wyposażone w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wartość całkowita brutto jednego zestawu wynosiła 7 404,18 zł.
___________________________________________________________________


„Program Rozwoju Bibliotek”

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Skierowany jest do bibliotek działających w miejscowościach liczących mniej niż 20 tysięcy mieszkańców. W programie brało udział ogółem 3350 bibliotek z 1120 gmin.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie przystąpiła do I rundy Programu Rozwoju Bibliotek w 2009 roku. Program realizowany był przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Nasza biblioteka wzięła udział w programie jako Biblioteka Partnerska wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Lasecznie pełniącą rolę Biblioteki Wiodącej oraz z pozostałymi Bibliotekami Partnerskimi: Gminą Biblioteką Publiczną w Wilczętach oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Kurzętniku.

Program ten w pierwszym etapie objął cykl szkoleń pod hasłem „Plan rozwoju bibliotek” z podziałem na pięć modułów. Szkolenia odbywały się w sali konferencyjnej hotelu Dwór Kraplewo. MGBP w Zalewie reprezentowała Edyta Subotowicz. Tematyka warsztatów planowania pracy obejmowała m.in. analizę mocnych i słabych stron biblioteki, analizę środowiska, w którym działa, opracowanie wizji biblioteki i celów jej rozwoju, promocję działań biblioteki, współpracę z partnerami lokalnymi. Kolejnym etapem były spotkania zorganizowane przez Bibliotekę Wiodącą w celu wymiany doświadczeń wynikających z udziału w Programie. Wzięli w nim udział wszyscy pracownicy.

W ramach „Programu Rozwoju Bibliotek” biblioteka główna w Zalewie oraz jej filie w Jerzwałdzie i Borecznie otrzymały aparat cyfrowy.
___________________________________________________________________


„Cała Polska czyta dziecom”

Dnia 1 czerwca 2001 r. Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom  zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.  Kampania ma zachęcić dorosłych do codziennego czytania dzieciom dla przyjemności. Chodzi tu nie tylko o kolejną przeczytaną książkę, ale o wspólnie spędzony czas, budowanie więzi i zaufania, możliwość pytań i odpowiedzi. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie organizuje spotkania dla przedszkolaków od 2009 roku, jednak oficjalnie do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” przystąpiła pod koniec 2011 roku.  Na spotkania, które odbywają się pod hasłem „Całe Zalewo czyta dzieciom” zapraszamy przedstawicieli różnych zawodów lub osoby z ciekawym hobby.
Dzieci nie tylko słuchają bajek czytanych przez zaproszonych gości, ale też mają doskonałą okazję dowiedzieć się, czym dana osoba się zajmuje, na czym polega jej praca czy hobby.

W akcji „Całe Zalewo czyta dzieciom”udział wzięli:

– Burmistrz Zalewa – Andrzej Dawid,

– Sekretarz Gminy Zalewo – Beata Węgrzyn,

– radna Rady Miejskiej w Zalewie – Wanda Skolimowska,

– Radny Rady Miejskiej w Zalewie oraz filatelista – Edward Całka,

– Burmistrz Zalewa – Bogdan Hardybała,

– Sekretarz Gminy – Irena Piechota,

– ksiądz proboszcz – Stanisław Gajewski,

– kierownik Posterunku Policji w Zalewie – Waldemar Krzyżanowski,

– kucharki z Przedszkola Miejskiego w Zalewie – Wanda Wojtkun, Barbara Witos, Anna Marszelewska – Sikora,

– prezes Ochotniczej Straży Pożarnej – Piotr Krajewski,

– ratownicy z podstacji pogotowia ratunkowego w Zalewie – Piotr Stankiewicz,

– myśliwi z Koła Łowieckiego „Słonka” w Morągu z siedzibą w Zalewie – Leszek Kossakowski i Grzegorz Głozak,

– Burmistrz Zalewa – Marek Żyliński,

– radne Rady Miejskiej w Zalewie – Iwona Parzyszek i Halina Krajnik,

– leśniczy i radny Rady Miejskiej w Zalewie – Paweł Jesionka,

– trener Klubu Sportowego „Piechotka – TEAM” – Jarosław Piechotka,

– kierownik apteki „Błękitna” w Zalewie – Artur Czapski,

– pisarka z Siemian – Nina Drej,

– Sekretarz Gminy Zalewo – Krystyna Milczarek,

– ksiądz proboszcz – Jan Litwin,

– nauczycielki z Zespołu Szkół w Zalewie
– Julita Sobolewska i Ewa Balkowska,

– dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie – Krzysztof Słowiński,

– pielęgniarka z zalewskiej przychodni zdrowia – Jadwiga Dziewulska,

– lekarz specjalista chorób płuc – Ewa Wysocka – Nowak,

– główna księgowa Morąsko – Zalewskiego Banku Spółdzielczego – Elżbieta Bolesta,

– prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej – Krystyna Kacprzak,

– starszy posterunkowy z Posterunku Policji w Zalewie – Przemysław Truszkowski,

– kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie – Jolanta Skrzypiec,

– radny Rady Miejskiej w Zalewie oraz opiekun młodzieżowej drużyny pożarniczej – Jan Lichacz,

– wieloletnia dyrektor Przedszkola Miejskiego w Zalewie – Teresa Truszkowska,

– prezes Stowarzyszenia Dziedzictwa kulturowego – Wanda Cydzik,

– funkcjonariusz Straży Granicznej w Braniewie – Mariusz Kupczyński,

– policjanci z Posterunku Policji w Zalewie – Mariusz Skonieczny i Marcin Pakieła,

– ratownik WOPR, prezes UKS „Zefir” oraz instruktor żeglarstwa – Paweł Romaszko.

___________________________________________________________________


„Program Ikonka”

Program „Ikonka” współfinansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i samorządy gminne. Polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych, gminnych ośrodkach kultury lub podobnych publicznie dostępnych placówkach wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są „czytelniami internetowymi”. Głównym celem „Ikonki” jest zapewnienie jak najszerszym rzeszom ludności Polski taniego, łatwego i powszechnego dostępu do Internetu.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach programu „Ikonka” przekazało w 2004 roku Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie:
– 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, program antywirusowy i pakiet Office,
– bezprzewodową sieć typu Wi-Fi umożliwiającą łączenie się z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie biblioteki oraz router zarządzalny,
– przeprowadzenie podstawowego szkolenia informatycznego wśród wskazanych przez gminę opiekunów punktów Ikonki.
___________________________________________________________________


„BIS – Biblioteczna Informacyjna Sieć Szkoleniowa”

Było to najbardziej spektakularne przedsięwzięcie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Kompleksowe zabezpieczenie w sprzęt komputerowy sieci bibliotek równomiernie rozłożonej na terenie całego województwa wraz z planowanym systemem szkoleń dawnej i nowej kadry bibliotecznej – było działaniem jednocześnie modernizującym istniejącą sieć instytucji kultury i wdrażającym nowoczesne technologie. Innowacyjny charakter projektu powodowany był również zintegrowanymi działaniami w zakresie wirtualnej biblioteki i Bazy Informacji Lokalnej.

W ramach projektu Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie otrzymała w 2002 roku:
– komputer wyposażony w pakiet Office i Norton Antivirs,
– drukarkę atramentową,
– skaner,
– UPS.
Całkowita wartość przekazanego sprzętu i oprogramowania wynosiła 4 977,30 zł.

Uczestnictwo w tym programie zapoczątkowało komputeryzację biblioteki. Biblioteka pozyskała pierwszy komputer, a pracownik biblioteki przeszedł kurs, podczas którego poznał podstawy posługiwania się komputerem i Internetem oraz obsługę programu bibliotecznego MAK, a także został przeszkolony w tworzeniu serwisu internetowego Bazy Informacji Lokalnej (BIL) z wykorzystaniem automatycznych formularzy.

Dodaj komentarz