Czytniki e-booków do wypożyczenia w bibliotece

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników, którzy cenią sobie wygodę i lubią mieć wiele tytułów w zasięgu ręki, prezentujemy nową ofertę – możliwość wypożyczenia czytników e-booków w bibliotece. Czytnik e-booków to bardzo wygodne urządzenie zapewniające dostęp do wielu książek bez konieczności noszenia papierowych egzemplarzy.

Czytniki książek elektronicznych mają wiele zalet – nie emitują światła, dzięki czemu nie męczą oczu, a wygląd strony bardzo przypomina tę tradycyjną, papierową. Tekst jest czytelny w każdych warunkach, nawet w pełnym słońcu. Istotną zaletą dla wielu czytelników jest również fakt, że można samemu dopasować rozmiar i krój czcionki.

Do dyspozycji czytelników są cztery urządzenia inkBook Calypso Plus, wyposażone w 6-calowy ekran, bluetooth, wi-fi, intuicyjne polskie menu, etui oraz przewód USB do ładowarki.. Czytniki wypożyczamy wraz z bezpłatnym kodem do platformy Empik go.

Aby wypożyczyć czytnik należy:

 1. Być zapisanym w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie oraz mieć konto wolne od wszelkich obciążeń.
 2. Zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie.
 3. Podpisać oświadczenie potwierdzające wypożyczenie czytnika i akceptację postanowień regulaminu.

Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi.

 

 

 

 

Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)
w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie

 

 1. Wypożyczenia czytnika książek elektronicznych (e-booków) mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Czytnik książek elektronicznych będący własnością Biblioteki może zostać wypożyczony Czytelnikowi posiadającemu ważną kartę biblioteczną.
 3. Jedna osoba może wypożyczyć jeden czytnik.
 4. Czytnik udostępniany jest nieodpłatnie.
 5. Czytnik można wypożyczyć na okres 30 dni.
 6. Użytkownik ma prawo przedłużyć okres wypożyczenia pod warunkiem, że nie został on zarezerwowany przez innego użytkownika.
 7. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik A do niniejszego Regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać z bibliotecznego czytnika i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach,
  • modyfikowania treści e-booków,
  • komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania ich do sieci internetowych,
  • udostępniania czytnika e-booków innym osobom.
 9. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystywania e-booków niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić odpowiednie roszczenia z tego tytułu względem Użytkownika.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywanie go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 11. Każdy czytnik wyposażony jest w: etui oraz przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia w obecności Bibliotekarza.
 12. Użytkownik powinien poinformować Bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu.
 13. W chwili zwrotu czytnik powinien być w stanie niepogorszonym i z kompletnym wyposażeniem wypożyczonym Użytkownikowi. Przy zwrocie czytnika Bibliotekarz zobowiązany jest sprawdzić stan fizyczny urządzenia, jak również kompletność wypożyczonego zestawu.
 14. Po zwrocie urządzenia Biblioteka zastrzega sobie termin pięciu dni roboczych na sprawdzenie czytnika e-booków przez informatyka Biblioteki.
 15. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy, a w przypadku niemożności dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w pkt 16 niniejszego Regulaminu.
 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony czytnik. W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia, użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości odpowiadającej równowartość aktualnej ceny rynkowej niezwróconego czytnika bądź elementu jego wyposażenia.
 17. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w punktach: 15 i 16 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat lub odszkodowania Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.
 18. Za wniesione opłaty Użytkownik otrzymuje pokwitowanie.
 19. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych w nim postanowień.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie oraz odpowiednie przepisy prawa.

 

Załącznik A do Regulamin wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków)
w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisana/y:

(imię i nazwisko)…………………………………………………………………….………..

Numer karty bibliotecznej …………………………………………………………………..

oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych (e-booków). Oświadczam, że w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia czytnika lub akcesoriów przynależnych do czytnika oraz w przypadku konieczności ich naprawy poniosę odpowiedzialność finansową czytnika w kwocie określonej w Regulaminie.

Oświadczam, że dnia …………………………………. wypożyczyłam/em z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie sprawnie funkcjonujący czytnik e-booków [inkBOOK]                 o numerze seryjnym ……………………………………, etui oraz przewód USB.

 

……………………………………………..

(data i podpis Wypożyczającego)

 

 

Potwierdzam zwrot czytnika o nr seryjnym ………………………… wraz z akcesoriami   w stanie nieuszkodzonym / uszkodzonym.

 

……………………………………………………..                                                                  ………………………………………………….

Data i podpis Bibliotekarza                                                                                                      Data i podpisz Użytkownika