Konkurs fotograficzny „Zabierz książkę na wakacje”

Zachęcamy wszystkich naszych Czytelników (bez względu na wiek) do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Zabierz książkę na wakacje”.  Zasady są proste, wystarczy: odwiedzić jedną z naszych bibliotek (w Zalewie, Borecznie lub Jerzwałdzie), wypożyczyć dowolna książkę, opatrzoną specjalnym znaczkiem, zrobić zdjęcie książki w wakacyjnej scenerii i wysłać je na adres bpzalewo@wbp.olsztyn.pl Przesłane zdjęcia będą na początku września opublikowane na profilu biblioteki w Zalewie na FB. Nagroda trafi do trzech autorów, których zdjęcia zdobędą największą liczbę polubień.

 

Regulamin konkursu „ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE”

 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie,
  ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz zwycięzców Konkursu, zwanych dalej Laureatami.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.

  2. Przedmiot i cel konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest  wyłonienie  na  zasadach  określonych  niniejszym  Regulaminem najciekawszego zdjęcia, przedstawiającego książkę wypożyczoną w naszej bibliotece w wakacyjnym aranżacji lub scenerii (bez względu na to, gdzie Uczestnicy spędzają wakacje).
 2. Konkurs ma na celu promocję Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, promowanie czytelnictwa poprzez wykonanie fotografii książki, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz propagowanie sztuki fotograficznej.

  3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do czytelników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, czyli osób posiadających kartę biblioteczną w bibliotece głównej w Zalewie lub w filii w Borecznie i Jerzwałdzie.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, a także ich współmałżonkowie, wstępni oraz zstępni.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie osobiście albo przesłanie skanu lub zdjęcia prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres poczty elektronicznej bpzalewo@wbp.olsztyn.pl

  4. Zasady konkursu
 6. Konkurs trwa od 05.07.2021 r. do 31.08.2021 r.
 7. Uczestnicy konkursu wypożyczają w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie lub w jej filiach w Jerzwałdzie i Borecznie dowolną książkę, oznaczoną specjalnym znaczkiem zawierającym logo biblioteki i nazwę konkursu.
 8. Następnie Uczestnicy przygotowują fotografię przedstawiającą zdjęcie wypożyczonej książki w ciekawej, wakacyjnej aranżacji lub scenerii.
 9. Na zdjęciu powinna być widoczna okładka książki oraz znaczek zawierający logo biblioteki i nazwę konkursu.
 10. Na zdjęciu może być ujęty autor zdjęcia lub inna osoba, ale bez widocznego wizerunku, pozwalającego na identyfikację danej osoby (np. zasłonięta twarz, widoczna tylko ręka)
 11. Na konkurs nie będą przyjmowane kolaże zdjęć.
 12. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedno zdjęcie.
 13. Uczestnicy przesyłają zdjęcie na pocztę internetową biblioteki na adres bpzalewo@wbp.olsztyn.pl w terminie do 30.08.2021 r.
 14. Plik jpg powinien być opisany imieniem i nazwiskiem autora.
 15. W treści maila również powinna znajdować się informacja o autorze zdjęcia: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.
 16. Wraz z fotografią należy przesłać skan lub zdjęcie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz zgłoszeniowy można również dostarczyć osobiście do biblioteki.
 17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich, (niewyłącznych) praw majątkowych do zdjęcia w następujących polach eksploatacji:
 18. a) utrwalania i zwielokrotnienia nadesłanej fotografii – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną, zapisu magnetycznego), ilość i wielkość nakładu;
 19. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzenie do obrotu, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wykorzystanie zdjęcia lub jego fragmentu do innego celu np. wykorzystywanie w celach informacyjnych, adaptowanie do wydawnictwa promocyjnego, artykułu prasowego;
 20. c) oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem m. in. ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty.

  5. Ocena fotografii i zasady wyłaniania laureatów konkursu

 1. Fotografie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na bpzalewo@wbp.olsztyn.pl do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 2. Nadesłane prace 3 września 2021 r. zostaną umieszczone na fanpage’u Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie na stronie https://www.facebook.com/BibliotekaZalewo
 3. Od tego momentu rozpocznie się internetowe głosowanie na najlepsze zdjęcie. Za ważny głos uznaje się „lajk” w postaci łapki w górę lub serca. Można głosować na kilka zdjęć.
 4. Głosowanie zakończy się 8 września o godz. 14:00
 5. Nagrodzonych zostanie trzech autorów zdjęć z największą liczbą polubień (nagroda główna oraz dwa wyróżnienia)
 6. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 września 2021 r. na stronie www.biblioteka-zalewo.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/BibliotekaZalewo

  6. Nagrody

 1. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
 3. a) nagroda główna – bon podarunkowy do sklepu Empik o wartości 100 zł
  b) wyróżnienia – bon podarunkowy do sklepu Empik o wartości 50 zł
 4. Nagrody zostaną przekazane Laureatom najpóźniej do 15.09.2021 r.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.

  7. Klauzula informacyjna

Administratorem   danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna  w Zalewie  z  siedzibą  przy  ul.  Częstochowskiej 8,  14-230 Zalewo. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  i  będą  przetwarzane  zgodnie  z  zapisami  tegoż  rozporządzenia.

1. Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla  potrzeb  rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu fotograficznego „Zabierz książkę na wakacje” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych.
 2. Pana(-ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp.
 3. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 4. Każdy z uczestników konkursu ma prawo żądać dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  przeniesienia,  usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia  sprzeciwu.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Pana(-ni) dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Uczestnik ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  uczestnika narusza  przepisy  RODO.  Powyższe  prawa  uczestnik  może  zrealizować  przy  pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail rafamasny@yahoo.com