Regulamin udostępniania zbiorów

Regulamin dla korzystających ze zbiorów Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie.

§ 1.

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej zwanej Biblioteką mają stali mieszkańcy miasta i gminy Zalewo.

§ 2.

1. Czytelnik korzysta w Bibliotece z wolnego dostępu do półek, samodzielnie wybiera książki i czasopisma.

2. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z baz danych, katalogów i innych wydawnictw informacyjnych.

3. Jednorazowo można wypożyczyć od 1 do 10 książek.

4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

5. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u Bibliotekarza.

6. Książki z księgozbioru podręcznego podaje Bibliotekarz, można z niego korzystać wyłącznie na miejscu.

7. Bez pośrednictwa Bibliotekarza można korzystać z czasopism bieżących.

8. Rejestr czytelników i wypożyczeń chroniony jest zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9. W Bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz palenia tytoniu,

§ 3.

Czytelnik powinien dbać o książkę, chronić ja przed zniszczeniem i zabrudzeniem. Zniszczeniem książki jest każde działanie powodujące choćby częściową utratę wartości wypożyczonej książki. Zniszczeniem książki jest również zniszczenie okładki książki             i znaków umieszczonych tak na książce jak i na okładce.

§ 4.

1. Jeżeli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem miasta i gminy Zalewo zobowiązany jest do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości od 50,00 do 70,00 zł. Decyzję o wysokości kaucji podejmuje Bibliotekarz.

2. Zwrot książki lub zaprzestanie korzystania z usług Biblioteki stanowi podstawę dla dokonania przez Bibliotekarza zwrotu kaucji.

3. Zwrot kaucji dokonuje się w momencie powiadomienia przez Czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki, wyłącznie jeśli Zainteresowany zwrócił wcześniej wypożyczone Książki.

4. Jeżeli książki są przetrzymywane dłużej niż rok – kaucja staję się dochodem Biblioteki.

§ 5.

1. Czytelnik powyżej 16 roku życia, do którego Biblioteka wysyła upomnienie pisemne bądź telefoniczne w sprawie zwrotu książek, pokrywa koszt opłaty pocztowej lub telekomunikacyjnej.

2. Jeżeli Czytelnik powyżej 16 roku życia, mimo upomnień pisemnych lub telefonicznych odmawia zwrotu książek lub zapłaty należnych kar umownych, Biblioteka dochodzi swych roszczeń na drodze sądowej.

§ 6.

1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków, będącej do ich dyspozycji.

§ 7.

Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z księgozbiorów bibliotecznych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Kierownika Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dodaj komentarz