Konkurs „Pozdrowienia z wakacji”

 

Regulamin konkursu „POZDROWIENIA Z WAKACJI”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie,
  ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz zwycięzców Konkursu, zwanych dalej Laureatami.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.
 • 2. Przedmiot i cel konkursu

1.Przedmiotem  Konkursu  jest  wyłonienie  na  zasadach  określonych  niniejszym  Regulaminem najciekawszych   i   najoryginalniejszych,   wedle   subiektywnego   odczucia  Organizatora,  pocztówek zawierających pozdrowienia z wakacji  (bez względu na to, gdzie Uczestnicy spędzają wakacje).

 1. Konkurs ma na celu promocję Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, aktywizację społeczności lokalnej oraz promowanie tradycyjnych form korespondencji.
 • 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Konkurs skierowany jest do czytelników Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie oraz mieszkańców gminy Zalewo.
 2. W Konkursie mogą brać udział osoby bez względu na wiek.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, a także ich współmałżonkowie, wstępni oraz zstępni.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie osobiście albo przesłanie skanu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres poczty elektronicznej bpzalewo@wbp.olsztyn.pl
 • 4. Zasady konkursu
 1. Konkurs trwa od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.
 2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest przesłanie pocztówki z wakacji na adres:Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie
  ul. Częstochowska 8
  14-230 Zalewo

Na odwrocie pocztówki powinny znajdować się oryginalne pozdrowienia z wakacji oraz dane Uczestnika: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Dane kontaktowe pozyskane będą wyłącznie dla celów konkursu, dlatego prosimy o przesłanie pocztówek w kopertach.

 1. Każdy Uczestnik może przysłać jedną kartkę pocztową.
 2. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie  konkursowe tym  samym  oświadcza,  iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
 3. Wszystkie pocztówki przesłane na konkurs będą po jego rozstrzygnięciu zaprezentowane na wystawie w holu biblioteki.
 • 5. Ocena pocztówek z pozdrowieniami i zasady wyłaniania laureatów konkursu

1.Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni laureatów Konkursu do 04.09.2021 r.

 1. Komisja dokona wyboru Laureatów przez jednej najciekawszej pocztówki z pozdrowieniami oraz ewentualnych wyróżnień według własnego uznania, kierując się kryterium pomysłowości, oryginalności, humoru i zgodności z tematyką konkursu.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.09.2021 r. na stronie www.biblioteka-zalewo.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/BibliotekaZalewo
 • 6. Nagrody
 1. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
 3. a) nagroda główna – bon podarunkowy do sklepu Empik o wartości 100 zł
  b) wyróżnienia – bon podarunkowy do sklepu Empik o wartości 50 zł
 4. Nagrody zostaną przekazane Laureatom najpóźniej do 15.09.2021 r.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie.
 • 7. Klauzula informacyjna

Administratorem   danych  osobowych  uczestników  konkursu  jest  Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna  w Zalewie  z  siedzibą  przy  ul.  Częstochowskiej 8,  14-230 Zalewo. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  i  będą  przetwarzane  zgodnie  z  zapisami  tegoż  rozporządzenia.

1. Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla  potrzeb  rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu „Pozdrowienia z wakacji” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych.
 2. Pana(-ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp.
 3. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 4. Każdy z uczestników konkursu ma prawo żądać dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  przeniesienia,  usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia  sprzeciwu.
 5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 6. Pana(-ni) dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Uczestnik ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  uczestnika narusza  przepisy  RODO.  Powyższe  prawa  uczestnik  może  zrealizować  przy  pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail rafamasny@yahoo.com