Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu biblioteka-zalewo.pl

Wstęp deklaracji

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-zalewo.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo

Data publikacji strony internetowej: 14.10.2010 r.

Strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: zamieszczone na stronie głównej informacje, które zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona internetowa była zgodna z WYTYCZNYMI DLA DOSTĘPNOŚCI STRON INTERNETOWYCH (WCAG 2.1). W razie wystąpienia niezgodności, bądź trudności w dostępie do treści któregoś z elementów naszej strony, bardzo prosimy o skorzystanie z alternatywnego sposobu uzyskania informacji – kontaktu telefonicznego (od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 pod numerem telefonu 89 7588144).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.zalewo.pl spełnia wymagania w 81,77%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Subotowicz, e-mail: bpzalewo@wbp.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 7588144. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

1.Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie: Siedziba Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie mieści się w budynku przy ulicy Częstochowskiej 8, 14-230 Zalewo. Pomieszczenie biblioteki znajduje się na I piętrze. Wejście znajduje się po lewej stronie budynku od ulicy Częstochowskiej i nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Na parterze i I piętrze budynku znajdują się również odrębne jednostki organizacyjne: Urząd Miejski oraz Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

2. Filia w Borecznie: siedziba filii w Borecznie mieści się w budynku Zespołu Szkół w Borecznie (Boreczno 22,14-230 Zalewo). Pomieszczenie biblioteki znajduje się na I piętrze. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

3. Filia w Jerzwałdzie: siedziba filii w Borecznie mieści się w budynku Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie (Jerzwałd 62,14-230 Zalewo). Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Z uwagi na nieprzystosowanie naszych budynków dla osób z niepełnosprawnościami udostępniamy dla naszych Użytkowników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów. Według § 1 Regulaminu korzystania z usługi „Książka na telefon” w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie z usługi tej „mogą korzystać mieszkańcy miasta i gminy Zalewo, którzy ze względu na wiek, stopień niepełnosprawności,  zły  stan  zdrowia  nie  mają  innej  możliwości  wypożyczenia  zbiorów bibliotecznych”. Usługa dostawy i odbioru zbiorów bibliotecznych jest bezpłatna. Zbiory  biblioteczne  można  zamawiać  codziennie  za  pomocą  poczty  elektronicznej wysyłając wiadomość na  adres bpzalewo@wbp.olsztyn.pl lub telefonicznie od wtorku do piątku w godz. 09:00 – 17:00 i w sobotę w godz. 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu 89 758 81 44.