MGBP w Programie „Akademia Orange dla bibliotek”

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie w 2012 roku przystąpiła do Programu Akademia Orange dla Bibliotek i otrzymała wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 1.051,47 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Otrzymana w ramach projektu „Biblioteki z Internetem TP”  dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do internetu użytkownikom biblioteki głównej w Zalewie oraz filii w Jerzwałdzie w okresie od stycznia do lipca 2012 r. oraz na częściowe pokrycie kosztów oprogramowania antywirusowego.

Projekt „Biblioteki z Internetem TP” prowadzony jest na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Społeczeństwa Informacyjnego.

Głównym celem projektu „Biblioteki z Internetem TP” jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli bibliotek publicznych na wsiach i w małych miastach. Ideą Programu jest umożliwienie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spełnienia ich potrzeb i aspiracji poprzez rozpowszechnianie nowoczesnych narzędzi zdobywania wiedzy i informacji. Głównym narzędziem jest dostęp do Internetu. Program „Biblioteki z Internetem TP” wpisuje się w dotychczasowe działania Grupy TP na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a szerzej także w programy rządowe, takie jak: Plan Informatyzacji Państwa i Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.