www.biblioteka-zalewo.plRegulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie zwanej dalej „Biblioteką” oraz zasady jej funkcjonowania.

§ 2

Biblioteka działa na podstawie:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach/Dz.U.Nr 85, poz. 539 z późn. Zm./,
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity; Dz.U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. Zm./,
Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych / Dz.U.Nr.32, poz. 191 z późn. Zm. /,
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity; Dz.U. Z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. Zm./,
Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U.Nr 34, poz. 198 z późn. Zm./,
Uchwały Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2003 roku Nr X/100/03 w sprawie wyodrębnienia z Miejsko-Gminnego Domu kultury w Zalewie wchodzącej w jego struktury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie i Uchwały z dnia 10 września 2003 roku Nr X/101/03 w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, w którym to rozdział III § 14 dotyczy sporządzenia niniejszego regulaminu.

§ 3

Organizatorem Biblioteki jest Burmistrz Zalewa. Siedzibą Biblioteki jest miasto Zalewo, a terenem jej działania obszar administracyjny miasta Zalewo. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną.

§ 4

Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnienie wiedzy oraz rozwój kultury.

§ 5

Biblioteka jest finansowana z:
-    corocznych dotacji budżetu Miasta i Gminy Zalewo,
-    przychodów własnych,
-    darowizn,
-    innych źródeł.

§ 6

Biblioteka korzysta z fachowej pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki Miejskiej Iławskiego Centrum kultury.

§ 7

Merytoryczny nadzór nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

§ 8

1. Na celu Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Podczas nieobecności Kierownika za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie.
3. Zakres czynności dla pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie oraz filii opracowuje i zatwierdza Kierownik.
4. Niezależnie od zakresu obowiązków i czynności zawartych w niniejszym regulaminie wszyscy pracownicy Biblioteki i filii wykonują obowiązki wynikające z przepisów prawnych dotyczących pracowników bibliotek publicznych.

§ 9

Biblioteka prowadzi:
-    wypożyczalnię,
-    czytelnię w Zalewie
-    filie biblioteczne w miejscowościach: Boreczno, Jerzwałd.
-    księgowość (Biuro Rachunkowe „F-K”).

§ 10

Zakres działania Biblioteki oraz filii, w tym zadania Kierownika określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 11

Porządek wewnętrzny Biblioteki, a także związane z procesem pracy obowiązki Biblioteki określa Regulamin Pracy Biblioteki.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych regulaminem organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, statutu Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych.
2. Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od daty zapoznania się z jego treścią pracowników Biblioteki.
3. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonane w trybie określonym dla jego ustalenia.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie

ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

I. Do obowiązków Kierownika Biblioteki należą:

1. Realizacja zadań statutowych Biblioteki.
2. Współpraca z organami administracji samorządowej i organizacjami społecznymi.
3. Planowanie odpowiednio do potrzeb wydatków na działalność Biblioteki.
4. Decydowanie o celowości wydatków w ramach uchwalonego budżetu.
5. Zatwierdzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności Biblioteki.
6. Wydanie instrukcji i wszelkiego rodzaju regulaminów wewnętrznych.
7. Koordynacja pracy filii bibliotecznych i sprawowanie nad nimi nadzoru.
8. Zawieranie umów o pracę (zgodnie z ustalonymi wymogami).
9. Wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Bibliotece.

II. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnienie materiałów dotyczących własnego regionu.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej.
4. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

W zakresie gromadzenia zbiorów

1. Bieżący przegląd nowości wydawniczych w księgarniach oraz oferty wydawniczych z poszczególnych wydawnictw krajowych.
2. Gromadzenie materiałów bibliotecznych wszelkiego rodzaju, literatury, zbiorów regionalnych i wybranych zbiorów specjalnych dla Biblioteki oraz poszczególnych jej filii bibliotecznych zgodnie z ich strukturą i zapotrzebowaniem użytkowników.
3. Zakup nowości wydawniczych:
Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie dokonują wyboru nowości w oparciu o dezyderaty użytkowników dla MGBP oraz poszczególnych filii bibliotecznych.

W zakresie opracowania zbiorów

1. Klasyfikacja zbiorów:
Klasyfikowanie, czyli podział materiałów bibliotecznych na ustalone grupy wg treści i formy, jest niezbędne ze względu na potrzeby użytkowników, a także dla sprawnej i efektywnej pracy bibliotekarza. Każda książka otrzymuje przydział do określonej dziedziny wiedzy, czyli symbol klasyfikacji i sygnaturę na podstawie tablic UKD.
2. Katalogowanie zbiorów:
Każda nowo zakupiona książka zostaje skatalogowana według obowiązujących norm bibliotecznych. O ilości kart katalogowych do poszczególnych pozycji wydawniczych decyduje ilość symboli głównych w znaku klasyfikacji. Filie w terenie otrzymują komplet kart katalogowych dla poszczególnych rodzajów katalogów.
3. Sukcesywne wprowadzenie nabytków nowości do komputera oraz systematyczne wprowadzanie księgozbioru już istnieje w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Zalewie.
4. Opracowanie formalne i rzeczowe wszystkich nabytków w systemie komputerowym.
5. Systematyczne doskonalenie słownika haseł przedmiotowych.
6. Katalogi:
Biblioteki prowadzą następujące katalogi:
- alfabetyczny całości księgozbioru,
- systematyczny literatury pięknej i popularno-naukowej dla dorosłych wg UKD,
- rodzajowy literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- systematyczny literatury pięknej dla dzieci i młodzieży wg UKD,
- systematyczny księgozbioru podręcznego wg UKD
Katalogi uzupełniane są na bieżąco. Karty katalogowe książek wycofanych z księgozbioru usuwane są z katalogu.

III. W zakresie dokumentacji

1. Specyfikacje i wykazy wewnętrzne.
Każda Biblioteka otrzymuje specyfikację – potwierdzenie odbioru książek w 2 egzemplarzach, która jest dokumentem upoważniającym do wpisu książek do księgi inwentarzowej księgozbioru. Specyfikacja zawiera wykaz nabytych książek wraz z ich liczbą i wartością. Jeden egzemplarz specyfikacji po wpisaniu książek w inwentarz przekazywany jest do działu księgowości MGBP w celu rozliczenia się z zakupu. Drugi stanowiący dowód wpływu przechowywany jest w Bibliotece w oddzielnej teczce.
2. Struktura ogólna.
Na podstawie specyfikacji oblicza się strukturę ogólną zakupionych nowości, a więc ilość i wartość książek:
- literatury pięknej dla dorosłych
Na podstawie specyfikacji oblicza się strukturę ogólną zakupionych nowości, a więc ilość i wartość książek:
- literatury pięknej dla dorosłych,
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży,
- literatury popularno-naukowej.
3. Ewidencjonowanie nabytków
Zakupione bądź otrzymane w darze pozycje wydawnicze wpisywane są do księgi inwentarzowej księgozbioru. W księdze inwentarzowej rejestruje się każdą jednostkę ewidencyjną (wolumen) oddzielnie. Numer z księgi inwentarzowej wpisuje się od odpowiedniej książki, na odwrocie strony tytułowej. Książki pieczętuje się okrągłą pieczątką Biblioteki, z pełną nazwą placówki.
Biblioteki prowadzą zeszyty ruchu księgozbioru i uzgadniają roczne stany księgozbiorów ze stanem księgowym wpływów i ubytków, za potwierdzeniem zgodności.

Ubytkowanie materiałów bibliotecznych.
Biblioteki prowadzą sumaryczny rejestr ubytków. Wpisu do rejestru ubytków i odpowiednich skreśleń w księdze inwentarzowej księgozbioru dokonuje się na podstawie dowodu ubytków tj. dokumentu stwierdzającego ubytek określonych materiałów bibliotecznych. Są to protokoły książek: zaczytanych, zniszczonych, niezwróconych przez czytelników, zdezaktualizowanych pod względem treści.
Dla ubytków, które powstały z jednaj określonej przyczyny sporządza się oddzielnie protokoły ubytków. Protokoły ubytków stanowiące materiał archiwalny przechowuje się w oddzielnej teczce.

Inwentaryzacja zbiorów
Materiały wchodzące na trwałe do zbiorów bibliotecznych podlegają inwentaryzacji.
Częstotliwość i sposób przeprowadzania inwentaryzacji określają obowiązujące przepisy.

Instruktaż i kontrola
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie udziela pomocy merytorycznej podległym filiom bibliotecznym. Do zadań należy:
-  Instruktaż przy planowaniu i prowadzeniu działalności bibliotecznej,
- udzielanie indywidualnych konsultacji, instrukcji, porad przy rozwiązywaniu szczegółowych problemów merytorycznych występujących w filiach,
- wykonywanie pomocy metodycznych dla podległych placówek filialnych,
- przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru i jego selekcji,
- zbieranie, analizowanie i kontrola zawartości planów i sprawozdań z działalności filii bibliotecznych.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie oraz jej filie prowadzą wypożyczalnię  i czytelnię.

IV. Do zadań wypożyczalni należy:

1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
2. Udzielanie czytelnikom porad w zakresie doboru lektury oraz korzystanie ze zbiorów  i katalogów.
3. Rejestrowanie nowych czytelników i informowanie ich o regulaminie.
4. Rejestrowanie wypożyczonych książek.
5. Włączanie zwróconych materiałów do zbiorów i dbanie o ich należyte rozmieszczanie, układ, oznakowanie.
6. Prowadzenie kartoteki dezyderatów książek poszukiwanych przez czytelników.
7. Prowadzenie statystyki dziennej oraz zestawień miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
8. Rozliczanie funduszy wpłacanych przez czytelników.
9. Pisanie upomnień do czytelników przetrzymujących książki i inne materiały biblioteczne.
10. Przyjmowanie książek przekazywanych w zamian za zagubione i sporządzanie związanych    z tym protokołów jednostkowych.
11. Sporządzanie protokołów książek ubytkowych, wykreślanie ich z inwentarza oraz wycofywanie z katalogu odpowiadających im kart.
12. Prowadzenie rejestru ubytków i związanych z nim dokumentacji.
13. Prowadzenie księgi inwentarzowej księgozbioru i związanej z tym dokumentacji.
14. Pieczętowanie nowych książek, wpisywanie w nie numeru inwentarzowego, znaku miejsca   i symbolu klasyfikacji oraz zaopatrzenie każdej z nich w kartę książki.
15. Włączenie kart katalogowych nowo zakupionych książek do odpowiednich katalogów.
16. Prowadzenie praz techniczno-konserwatorskich, tj.:
- oprawa w folię,
- klejenie zniszczonych książek,
- systematyczne porządkowanie kart czytelników i kart wypożyczonych książek – w układzie numerycznym. Porządkowanie kart zapisu czytelników w układzie alfabetycznym.
- włączanie książek do księgozbioru i dbałość o ich właściwy układ na półkach.

V. Do zadań czytelni należy:

1. Udostępnianie na miejscu materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, kartotek).
2. Udzielanie informacji rzeczowej, bibliotecznej oraz prowadzenie związanego z tym rejestru.
3. Prowadzenie na bieżąco kartotek pomocy metodycznych, osobowych, regionalnych.
4. Poradnictwo i pomoc czytelnikom w zakresie korzystania ze źródeł informacyjnych.
5. Prowadzenie kwartalnej prenumeraty czasopism dla MGBP oraz jej filii.
6. Prowadzenie statystyki dziennej, miesięcznej, i rocznej.
7. Prowadzenie rejestru wykorzystanych oraz wypożyczonych czasopism.
8. Organizowanie i stosowanie różnych form informacji zbiorowej mającej na celu promocję książki i Biblioteki, m.in.: przyjmowanie i oprowadzanie wycieczek, prowadzenie lekcji bibliotecznych.
9. Przygotowywanie wystawek tematycznych i gazetek okolicznościowych.
10. Włączanie wykorzystanych materiałów bibliotecznych do księgozbioru.
11. Kopiowanie materiałów ze zbiorów własnych Czytelni według zapotrzebowania użytkowników.

VI. Księgowość

Zadania działu obejmują:
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
2. Sporządzanie projektów planów finansowych – przychody, rozchody, stan środków obrotowych i rozliczanie z budżetem.
3. Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów            i rozchodów.
4. Sporządzanie list wynagrodzeń oraz dokonywanie rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników Biblioteki.
5. Naliczanie odpisów i realizacja funduszu socjalnego.
6. Prowadzenie i odpowiedzialność za dokumentację z tym związaną.
7. Nadzorowanie prawidłowości obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowych-rachunkowych.

VII. Zasady korespondencji

1. Pisma wpływające do Biblioteki oznacza się datą wpływu i zgonie z dekretacją przekazuję się odpowiedniemu pracownikowi.
2. Sprawa wynikająca z korespondencji podlega zarejestrowaniu we właściwej tematycznie teczce odpowiadającej rzeczowemu wykazowi akt.
3. Korespondencja wychodząca z Biblioteki podpisywana jest przez Kierownika lub upoważnionego pracownika.