Czytelniczy challenge, czyli 75 wyzwań na 75 urodziny biblioteki

REGULAMIN KONKURSU „75 wyzwań na 75 urodziny biblioteki”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie,
ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo, zwana daje Biblioteką.

2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu oraz określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu, zwanych dalej Uczestnikami oraz zwycięzców Konkursu, zwanych dalej Laureatami.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.

§ 2. Przedmiot i cel konkursu

1. Konkurs realizowany jest w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie.

2. Przedmiotem  Konkursu  jest  wyłonienie  na  zasadach  określonych  niniejszym  Regulaminem 10 Czytelników z największą liczbą zrealizowanych i zaznaczonych wyzwań na „Karcie 75 wyzwań na 75 urodziny biblioteki”.

3. Konkurs ma na celu:

  • promocję Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie,
  • zachęcenie dorosłych do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  • uświetnienie obchodów jubileuszu 75-lecia Biblioteki,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,
  •  kształtowanie nawyku regularnego czytania i korzystania z bibliotek.

§ 3. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 13 lat.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie, a także ich współmałżonkowie, wstępni oraz zstępni.

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • posiadanie karty bibliotecznej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Zalewie (można zapisać się do Biblioteki w trakcie trwania konkursu),
  • wypełnienie karty zgłoszenia udziału (zał. 1) oraz pozostawienie jej w wybranej Bibliotece (w Zalewie, Jerzwałdzie lub Borecznie),
  • odebranie Karty 75 wyzwań na 75 urodziny biblioteki.

5. Karty zgłoszenia udziału w konkursie oraz Karty 75 wyzwań na 75 urodziny biblioteki dostępne są w Bibliotece w Zalewie oraz jej filiach w Borecznie i Jerzwałdzie.

§ 4. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu: od 7 marca 2023 r. do 30 września 2023 r.

2. Do udziału w konkursie można przystąpić w dowolnym dniu jej trwania.

3. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz.

4. Konkurs polega na zrealizowaniu i zaznaczeniu na karcie jak największej liczby wyzwań.

5. Wypełnione dowolną liczbą wyzwań Karty 75 wyzwań należy złożyć w Bibliotece (w Zalewie, Borecznie lub Jerzwałdzie) w terminie do 7 października 2023 r.

§ 5. Zasady wyłaniania laureatów konkursu

1. Organizator konkursu wyłoni laureatów do dnia 12.10.2023 r.

2. Laureatami zostanie 10 uczestników z największą liczbą zrealizowanych i zaznaczonych wyzwań na Karcie 75 wyzwań na 75 urodziny biblioteki.

3. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 14.10.2023 r. na stronie www.biblioteka-zalewo.pl oraz na facebooku https://www.facebook.com/BibliotekaZalewo

§ 6. Nagrody

1. Laureatom Konkursu przyznane zostaną nagrody.

2. Nagrodami w Konkursie są: bony podarunkowe do sklepu Empik (trzy pierwsze miejsca) oraz gadżety Biblioteki.

3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom najpóźniej do 20.10.2023 r.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie. 

§ 7. Klauzula informacyjna

Administratorem   danych  osobowych  uczestników  konkursu „75 wyzwań na 75 urodziny biblioteki” jest  Miejsko – Gminna  Biblioteka Publiczna  w Zalewie  z  siedzibą  przy  ul.  Częstochowskiej 8,  14-230 Zalewo. Dane uczestników konkursu są zbierane na podstawie zgody opisanej w art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)  i  będą  przetwarzane  zgodnie  z  zapisami  tegoż  rozporządzenia. 

1. Podanie  danych osobowych  jest  dobrowolne,  jednocześnie  niezbędne  dla  potrzeb  rozstrzygnięcia konkursu.

2. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji konkursu „Pozdrowienia z wakacji” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych.

3. Pana(-ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp.

4. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

5. Każdy z uczestników konkursu ma prawo  żądać  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  przeniesienia,  usunięcia (chyba, że istnieje inna podstawa dla przetwarzania danych), ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia  sprzeciwu.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7. Pana(-ni) dane nie będą podlegały profilowaniu. 8.  Uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących  uczestnika narusza  przepisy  RODO.  Powyższe  prawa  uczestnik  może  zrealizować  przy  pomocy Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail rafamasny@yahoo.com